சவால்

வெல்விளி

சத்திய பிரமாணம்

உறுதிமொழி 

சந்தா

கட்டணம்

இருதயம்

நெஞ்சாங்குலை

பிராணி

விலங்கு

ஜீரணம்

செரிமானம்

சதுர்த்தசி

பன்னான்மி

திரயோதசி

பன்மும்மி

துவாதசி

பன்னிருமி

ஏகாதசி

பன்னொருமி

தசமி

பன்மி

நவமி

தொண்மி