ரத்தம்

ரத்தம் அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

அரத்தம்; குருதி

Share this:

Comments are closed