சக்தி

Leave a Comment

வலிமை; ஆற்றல்; திறன்

Share this:

Comments are closed