அவஸ்தை

Leave a Comment

அவதி; துன்பம்

Share this:

Comments are closed